Głównymi zainteresowaniami i obszarami działania Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (PANDa - akademiapanda.pl) są zagadnienia niepełnosprawności obejmujące rozpoznanie, zapobieganie, leczenie uszkodzeń strukturalnych, rehabilitację, adaptację społeczną oraz pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Ponadto, szerzenie współpracy między wszelkimi dziedzinami nauki zajmującymi się zmniejszaniem skutków niepełnosprawności oraz znoszeniem barier utrudniających osobom z niepełnosprawnością pełny i skuteczny udział w życiu społecznym.

Cele Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej

 • Dążenie do zrzeszenia oraz współpracy środowiska naukowego, środowiska praktyków, środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami niepełnosprawności, na rzecz ochrony i zapewnienia pełnego i równego korzystania z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnością.
 • Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności jako zagadnieniu multidyscyplinarnym, dotykającym wielu aspektów i obszarów życia. Podnoszenie poziomu umiejętności osobistych i zawodowych członków Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięj, zachęcanie do szerzenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania pracy naukowej.
 • Współdziałanie w dokształcaniu członków Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami.
 • Budowanie platformy wymiany informacji oraz doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących niepełnosprawności - akademiapanda.pl.
 • Współpraca z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością oraz w zakresie zmiany postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością i promocji włączania.
 • Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu niepełnosprawności, propagowanie wiedzy o problemach osób z niepełnosprawnością wśród innych specjalności oraz współpraca z innymi towarzystwami w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych.
 • Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami krajowymi i zagranicznymi, a szczególnie z European Academy of Childhood Disability.
 • Promocja i wspieranie inicjatyw naukowych w zakresie wszystkich aspektów niepełnosprawności oraz publikacji wartościowych rezultatów powyższych badań.
 • Wspieranie medycznych i naukowych aspektów badawczych dotyczących znoszenia wszelkiego rodzaju barier (społecznych, architektonicznych, medycznych, komunikacyjnych itp.) uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością pełny udział w życiu społecznym, leczenia przyczyn i skutków niepełnosprawności.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych w Polsce mających na celu znoszenie barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością pełny i skuteczny udział w życiu społecznym.
 • Dbałość o wysokie standardy etyczne i naukowe wszystkich aktywności wspieranych przez Polską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej.